Ang SAMPUNG UTOS ng DIYOS sa…

18 11 2008

isinaayos ni Raddy M. Nagot               

 

              


       Matandang Tipan                               

                Exodo 20 : 3- 17                                                                                                     

                Deuteronomio5:7-21                                                                                                                                                                                       

                                                                                              

I.  Huwag kayong magkakaroon ng ibang

    ( mga, PBS) dios maliban sa akin. ( MBB )

 

II. Huwag magkakaroon ( gagawa, PBS )

    ng diyus-diyusan o kaya’y larawan o rebulto

    ng anumang nilalang na nasa himpapawid

    ( nasa itaas sa langit, PBS ), nasa lupa, o nasa

    tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod

    sa alinman sa mga diyus-diyusang iyan,

    sapagkat akong si YAHWEH ay   

    mapanibughuin. ( MBB )

 

III. Huwag ninyong babanggitin sa walang

      kabuluhan ang pangalang YAHWEH

     ( ng Panginoon mong Dios, PBS ) MBB.

 

IV. Italaga ( alalahanin, PBS; ipagdiwang, Deut. 5,

     PBS ) ninyo sa akin ang Araw ng 

     Pamamahinga. ( MBB )

     ( araw ng Sabbath upang ipangilin, PBS; at

     Panatilihin itong Banal, NPV )

     anim na araw na gagawa ka ( magtatrabaho,

     NPV ) at iyong gagawin ang lahat ng IYONG

     gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay

     Sabbath sa Panginoon mong Dios: sa araw

     na iyan ay huwag kang gagawa ng anomang

     gawa ( makasariling gawa, Isaias 58 : 13, PBS )

     ikaw, ni ang iyong anak na lalake, ni babae, ni

     ang iyong aliping lalake ni babae, ni ang iyong

     baka, ni ang iyong taga ibang lupa na nasa

     loob ng iyong mga pintuang daan ( nasa lugar

     na nasasakupan mo, NPV  ). PBS

     Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng

     Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at

     lahat ng nangaroon, at nagpahinga

     sa ikapitong araw, na ano pa’t pinagpala

     ( itinangi, itinalaga, MBB ) ng Panginoon ang

     araw  ng sabbath, at pinakabanal ( ginawa itong

     banal, NPV) PBS.

 

V. Igalang ninyo ang inyong ama’t ina ( mga    

    magulang sa Panginoon, Efeso 6:1, PBS ) 

    tulad ng iniutos ko sa inyo. Sa gayon hahaba

    ang inyong buhay at mapapanuto kayo sa

    lupaing ibinigay  ( ibinibigay, PBS ) ko sa inyo.

 

 

VI. Huwag kang magbabalak/ sasadyain na

     pumatay. ( * You must  not MURDER, NWT )

 

     * murder, the unlawful killing of one human

       being by another esp. with malice

       aforethought.

 

   – ang pagpatay na binalak o sinadya at pagpatay

     na may galit / poot at dahil sa alitan ay ang

     labag sa kautusan at may hatol na kamatayan.

     ( Deut. 19 : 11, 12, MBB / PBB )

 

    -ang pagpatay o ang makamatay ng hindi

     sinasadya o binalak at hindi dahil sa away ay

     hindi itinuturing ng kautusan na may

     kasalanan at walang hatol na kamatayan.

     ( Deut. 19 : 3-10, MBB / PBS )

 

        “ You must keep the approaches to them in good 

          order and divide into three parts the area of the

          land Yahweh your God is giving into

          Your possession, so that any HOMICIDE

         may be able to find a refuge in them.” JB.

 

VII. Huwag kang mangangalunya. ( PBS/ MBB )

 

 

VIII. Huwag kang magnanakaw. ( PBS / MBB )

 

 

IX. ( Huwag kang magbibintang, PBS ) sasaksi sa di 

      katotohanan laban sa inyong kapwa. ( MBB )

 

 

X. Huwag ninyong pag-iimbutan (  pagnanasaan

    ang  asawa  ng iyong Kapwa, Deut. 5, MBB ) ang

    kanyang sambahayan, mga alila, mga baka,

    asno, ( bahay, bukid, Deut. 5 MBB ) o

    anumang pag-aari ( ari-arian, Deut. 5, MBB )

    ng iyong kapwa. ( PBS/ MBB )

 

            

 

 

 

 

      Bagong Tipan

         Kautusan ni Cristo

         Galacia 6 : 2

 

 

I. Iisa lamang talaga ang Dios – ang Ama na

   lumalang ng lahat ( I Corinto 8 : 6, LBI ).

   Kilalanin ang Ama na IISA at TUNAY na Diyos

   ( Juan 17 : 3 MBB/ PBS ).

   Ang Dios lamang ang inyong sasambahin; siya

   Lamang ang inyong susundin ( paglilingkuran,

   PBS ) –Mateo 4 : 10, LBI.

 

II. Lumayo kayo sa mga diyus-diyusan

    ( idolatriya,  LBI ) – I Juan 5 : 21, MBB.

    Huwag ( magsitakas, PBS ) kayong sasamba

    ( magkakaroon, LBI ) sa mga diyus-diyusan

    ( ibang dini-dios, LBI )- I Corinto 10 : 14, MBB.

 

 

 

 

III. Ama namin na nasa mga langit pakabanalin

     (  sambahin, MBB/ PBS ) nawa ang pangalan 

     mo. – Mateo 6 : 9, NWT

 

IV. Ang Anak ng Tao ay Panginoon din naman ng

     Sabbath ( Marcos 2 : 28, PBS )

     Itinakda ( nilalang, LBI; ginawa, PBS ) ang Araw

     ng  Pamamahinga ( Sabbath,PBS ) PARA SA

     KABUTIHAN NG TAO ( Marcos 2 : 27, MBB ).

     Kaya nga, hindi masama ( matuwid,PBS; naaayon 

     sa kautusan, MBB ) ang GUMAWA NG MABUTI 

     KUNG ARAW NG SABBATH ( Araw ng 

     Pamamahinga, MBB ) -Mateo 12 : 12, LBI

     Na huwag nating pabayaan ( kaligtaan, MBB )

     ang  ating pagkakatipon (  *pagdalo sa mga

     pagtitipon, MBB ) na gaya ng ugali ng iba, kundi 

     mangag- aralan sa isa’t isa; at lalo na kung inyong

     namamalas na malapit na ang araw ( Araw ng

     Panginoon o millennial Sabbath, LBI ) –

     Hebreo 10 : 25, PBS.

 

  * ang banal na pagtitipon ( pagpupulong, PBS ) ay

    isinasagawa o ginaganap tuwing araw ng

    pamamahinga ( Sabbath ) ayon sa utos ng Diyos

    ( Levitico 23 : 3, MBB ).

 

 

V. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga

    magulang sa Panginoon : sapagkat ito’y matuwid,

    PBS ( sapagkat iyan ang nararapat, at siyang

    itinalaga ng Dios, LBI ).

    Igalang mo ang iyong ama at ina… kung igagalang

    mo ang iyong ama at ina, magiging masagana at

    mahaba ang iyong buhay sa lupa ( LBI )

    Kayo namang mga magulang huwag ninyong

    inisin ang inyong mga anak sa malabis na

    kahigpitan; kundi palakihin ninyo sila sa disiplina at

    aral na ayon sa turo ng Panginoon (  Efeso 6 : 1- 4,

    LBI ).

 

 

VI. Huwag kang papatay, ( MBB ) (  You must not

     murder, NWT ). Ngunit, kung ikaw ay hindi

     nangangalunya, ngunit pumapatay ka

     ( murder, JB )

     ay nagiging suwail ( nilalabag, LBI ) ka sa

     kautusan ( Santiago 2 : 11, PBS ).

     Ang sinomang napopoot sa kaniyang kapatid ay

     mamamatay-tao : ( murderer, JB ) at nalalaman

     ninyong sinomang mamamatay-tao  ( murderer )

     ay hindi pinananahanan ng buhay na walang

     hanggan ( I Juan 3 : 15, PBS ).

 

VII. Lumayo ( magsiilag, PBS ) sa kahalayan

      ( pakikiapid, PBS ).

      Dapat maging banal at marangal ang layunin ng

      sinuman sa kanyang pag-aasawa ( I Tesalonica 4

      : 3, 4, MBB ).

      Dapat igalang ( maging marangal, PBS ) ng lahat

      ang pag-aasawa, at maging tapat sa isa’t isa ang

      mag-asawa ( huwag nawang magkadungis ang

      higaan, PBS ). Layuan ninyo ang pangangalunya,

      ( LBI ). Sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga

      nakikiapid at mga nangangalunya, ( MBB ) –

      Hebreo 13 : 4.

 

VIII. Huwag nang magnakaw pa ang dating    

       magnanakaw, kundi magtrabaho siya at

       magbanat ng buto, para matulungan niya ang

       mga kapuspalad ( Efeso 4 : 28, LBI ).

 

IX. Sapagkat sa puso nanggagaling ang

     masasamang pag-iisip… mga pagsaksi sa di

     katotohanan,… (  Mateo 15 : 19, PBS ).

     Huwag kayong magkakamali, hindi makapapasok

     sa kaharian ng Dios ang mga taong…    mapanirang-   

     puri, o magdaraya (  I Corinto 6 : 9, 10,  LBI ).

     Huwag na kayong magsisinungaling, kundi maging

     tapat kayo sa isa’t isa, sapagkat kabilang tayong

     lahat sa iisang katawan ( Efeso 4 : 25, LBI ).

 

X. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman,

    sapagkat hindi nasusukat ang buhay ng tao sa

    dami ng kaniyang tinatangkilik, LBI  ( wala sa laki

    ng kayamanan, MBB ) – Lucas 12 : 15.

    Kaya dapat nang mawala ( patayin nga ninyo,

    PBS ) sa inyo ang mga pitang makalaman :

    ( makamundong hilig, LBI ) pangangalunya,

    ( pakikiapid, PBS; imoralidad, LBI ) kahalayan,

    ( karumihan,PBS; karumihan ng isip, LBI )

    Mahalay na simbuyo ng damdamin, ( masamang

    pita, PBS; makalamang nasa, LBI ) masasamang

    nasa, ( masasamang hangad, LBI ) at ang PAG –

    IIMBOT ( kasakiman, PBS ) na isang uri ng

    pagsamba sa diyus- diyusan. ( MBB )

    – Colosas 3 : 5.

 

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: